banner 1
banner 2

2. Souhrnná zkouška týkající se všech investičních nástrojů

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb, které se týkají všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1, kterými jsou:

 1. investiční cenné papíry,
 2. cenné papíry kolektivního investování,
 3. nástroje peněžního trhu,
 4. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 5. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 6. finanční rozdílové smlouvy,
 7. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 8. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,
 9. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů,
 10. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 11. nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a
 12. povolenky na emise skleníkových plynů.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

180 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
jedna správná (1 bod) 69 otázek 69 bodů
více správných (2 body) 23 otázek 46 bodů
Celkem 92 otázek 115 bodů
  minimum 60 % minimum 69 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3x příp. studie (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 145 bodů: minimum 109 bodů (75 %)

Prezenční forma zkoušky

Zkouška se koná v prostorách VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a dle přání klienta po celé ČR. Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem. Stornovací podmínky jsou dány smluvními podmínkami.

Distanční forma zkoušky

Poskytuje možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 1/2022 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby. Bližší informace a technické podmínky k vykonání distanční zkoušky naleznete na našem  portálu ezkousky.vsfs.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Lucie Kovaříková
Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz
vsfs.cz
Business Superbrands 2024

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2024 prestižní ocenění Business Superbrands.