banner 1
banner 2

Master of Financial Planning: přípravný kurz + zkouška

Master of Financial Planning je výrazně prakticky orientovaný certifikační program pro profesionály z řad nezávislých finančních poradců, pojišťovacích agentů i bankovních poradců. Svým zaměřením program MFP vyplňuje mezeru, která na trhu profesního vzdělávání dosud existovala mezi základními zákonnými zkouškami a spíše teoreticky orientovanými programy dalšího vzdělávání.

Cílem je nabídnout program zaměřený na praktickou schopnost sestavit finanční plán domácnosti ve všech podstatných prvcích, který bude zákazníka provázet od vstupu do produktivního věku až po odchod na penzi. Včetně řešení nenadálých situací, jako je úmrtí člena rodiny, dědictví či základní daňový servis.
Program MFP sestavili a provozují profesionálové. Svým kolegům a partnerům na míru.

Kurz není povinným předpokladem ke složení zkoušky MFP, vzhledem k její náročnosti jej však doporučujeme. Jedná se o vzdělávací cyklus pokrývající všechny tematické pilíře. I tento kurz předpokládá přiměřeně pokročilou úroveň uchazečů.

Tématické pilíře:

 • Metodika finančního plánování
 • Aktiva a pasiva domácnosti
 • Příjmy a výdaje domácnosti
 • Akumulační fáze aktivního života
 • Dekumulační fáze života v důchodu
 • Tvorba finančního plánu
 • Etika a samoregulace

Obsah kurzu:

1. den 9:00 - 16:15

Metodika finančního plánování

 • Životní cíle pro skupiny osob (dítě, student, svobodný, rodina s dětmi, lidé před důchodem, v důchodu)
 • Životní cíle - pohled na krátkém, středním a dlouhém horizontu - časové horizonty, priority
 • Cíle a jejich finanční zajištění – jak je to reálné
 • Ujasnění důležitosti cílů
 • Finanční možnosti jednotlivých skupin osob v čase
 • Synchronizace životních a finančních cílů
 • Plánování finančních cílů v návaznosti na příjmy i možnosti finančních trhů
 • Revize a optimalizace finančních cílů, plánů a i životních cílů

Makroekonomické minimum

 • Aktuální stav ekonomiky v USA, EU (včetně ČR) a Asii (s důrazem na Čínu)
 • Rozbor vybraných ekonomických ukazatelů – HDP, celkové zadlužení, schodek rozpočtu, inflace, nezaměstnanost
 • Kroky centrálních bank (ECB, FED) – a jejich příčiny a důsledky
 • Porovnání výhledu USA a EU (Eurozóny)
 • Současná situace na finančních trzích s důrazem na dluhopisové trhy, akciové trhy, komoditní trhy a měny
 • Vliv makroekonomiky na finanční trhy – úrokové sazby, interakce dluhopisového
 • a akciového trhu

Etika a samoregulace

 • Základní přehled regulatorních povinností a jejich vývoj (MiFID II, IDD, GDPR apod.)
 • Vztah etického kodexu a zákonného předpisu, působnost samoregulace
 • Etický kodex USF ČR
 • Etické kodexy spřízněných institucí (AKAT, ČAP, Etický kodex finančního trhu)
 • Mezinárodní etické standardy (CFA, FECIF aj.)
 • Dopady porušení etických standardů
 • Samoregulační sankce
 • Dopady na zákonné předpoklady činnosti (důvěryhodnost)
 • Střet zájmů v poradenské praxi
 • Provizní poradenství
 • Kombinované poradenství (provize a přímá platba zákazníka)
 • Přímo placené poradenství
 • Nástroje řízení střetu zájmů v poradenské praxi
 • Informační transparentnost
 • Aplikace win-win strategií
 • Aplikace „client first“ principu
 • Odmítnutí služby a případné konsekvence

2. den 9:00 - 16:15

Akumulační fáze aktivního života, Dekumulační fáze života důchodu

Finanční plán z pohledu zajištění rizik

 • Pojištění příjmů, majetku a výdajů
 • Ukázka reálných finančních plánů
  • Hodnocení vybraných finančních plánů
 • Co, jak a na kolik pojišťovat
  • Finanční rezerva, možnosti pojištění, výpočet pojistných částek
 • Případová studie
  • Aktivní spolupráce na vytvoření části finančního plánu v oblasti zajištění rizik na konkrétním případu
 • Hlavní rozdíly v pojistných produktech životního a majetkového pojištění
  • Výluky a další parametry, jak vybrat optimální pojištění
 • Vybrané otázky z akumulační a dekumulační fáze klientova života
  • Krizové a nestandardní situace, pozůstalosti, dluhová služba

3. den 9:00 - 16:15

Tvorba finančního plánu

Zlatá pravidla finančního plánování

 • Práce s dluhy
 • Pravidelné a jednorázovén investování
 • Bydlení
 • Diverzifikace
 • Rezervy
 • Zajištění volného Cash-Flow
  • Příjmy
  • Výdaje
 • Analýza stávajícího majetku
  • Finanční aktiva domácnosti
  • Hmotná aktiva
  • Nehmotná aktiva
 • Strategická alokace
  • Navržení optimálního investičního portfolia dle rizikového profilu klienta
  • Dlouhodobé a krátkodobé investiční portfolio
  • Kritéria pro výběr fondů do portfolia
 • Taktická alokace
 • Financování cílů klienta
  • Vlastní zdroje
  • Cizí zdroje
 • Nemovitost jako investice
 • Penze / Finanční nezávislost
  • Státní důchod
  • Renta
  • Investiční portfolio pro rentu

Lektoři:

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc, Ing. Miroslav Červenka, Mgr. Lukáš Pácl, Bc. Petr Šulc, Ing. Dušan Šídlo

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 9. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 2 dny a méně před konáním kurzu je nutné uhradit kurzovné v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

 

Místo:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/500
101 00  Praha 10

Cena:

17 000 Kč bez DPH (20 570 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel.: (+420) 255 785 726, (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

vsfs.cz
Business Superbrands 2023

Univerzita s nejlepší značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala také pro rok 2023 prestižní ocenění Business Superbrands.